กรณีศึกษา a day magazine สื่อออนไลน์พลังคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

เมื่อจับทฤษฎีการสื่อสาร  ของเบอร์โล, เดวิด เค. (Berlo, David K.) แบบจำลอง SMCR ประกอบ ผู้ส่งสาร สาร (Message) ช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) มาวิเคราะห์สารที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากบุคคล องค์กร บริษัท ห้างร้าน และสื่อมวลชน ตัวอย่างเช่น a day magazine 

ในชั้นเรียนวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การวิเคราะห์กรณีศึกษา ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนเรื่องพื้นฐานการสื่อสารมากยิ่งขึ้น มาผลการวิเคราะห์ a day magazine กัน

ผู้ส่งสาร

 • กลุ่มคนรุ่นใหม่ นำเสนอข้อมูลผ่านแมกกาซีนออนไลน์
 • วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ผู้ส่งสารอาจจะมีวัตถุประสงค์การสื่อสารมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อแจ้งให้ทราบข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ทางด้านแนวคิดใหม่ ๆ ศิลปะ วัฒนธรรม ธุรกิจ การท่องเที่ยว กิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อให้ความรู้ เพื่อโน้มน้าวใจ เช่น รีวิวสินค้า รีวิวธุรกิจ รีวิวที่พัก รีวิวร้านกาแฟ รีวิวร้านอาหาร รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว

YouTube a day magazine 

สาร (Content) 

 • นำเสนอข่าวสาร
 • นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ
 • นำเสนอเนื้อหาด้านศิลปะ
 • นำเสนอเนื้อหาด้านวัฒนธรรม
 • นำเสนอเนื้อหาด้านธุรกิจ สินค้า และบริการ
 • นำเสนอเนื้อหาด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และที่พัก
 • นำเสนอในรูปแบบบทความทั่วไป บทความสัมภาษณ์ 
 • นำเสนอในรูปแบบภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ 

สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร

Facebook page มีคนติดตาม 1,094,820 คน (24 พ.ย. 63) 

ผู้รับสาร 

 • คนที่สนใจข่าวสาร
 • คนที่สนใจด้านศิลปะ วัฒนธรรม
 • คนที่สนใจธุรกิจ สินค้า บริการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
 • คนที่สนใจด้านการท่องเที่ยว 

ประโยชน์ที่ได้รับจาก a day magazine 

 • ได้รู้จัก magazine online 
 • ได้รับข้อมูล ข่าวสาร แนวคิดใหม่ ๆ 
 • ได้รับข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่
 • ได้รับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ต ที่พักอื่น ๆ 
 • ได้รับแนวคิดการทำธุรกิจจากบทสัมภาษณ์เจ้าของสินค้าต่าง ๆ 

ในส่วนของ Self-Publishing นั้น ได้ไอเดียในด้านคนธรรมดาสามารถทำบล็อกในรูปแบบแมกกาซีนออนไลน์ได้เช่นกัน นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่ตนเองสนใจ และกลุ่มคนที่สนใจเรื่องเดียวกันได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กลายเป็นชุมชนในออนไลน์ที่ขยายตัวออกไปมากยิ่งขึ้น

พบกันใหม่ในบทความต่อไป ต้องการให้วิเคราะห์สื่อใด แจ้งได้ค่ะ จะนำมาวิเคราะห์ให้อ่านกัน OmniBonga