Lifestyle Blogger คืออะไร

การเขียนบล็อกสามารถเขียนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ ซึ่งบล็อกที่เขียนเนื้อหาสาระในลักษณะของ Lifestyle Blogger มีจำนวนมากเช่นกัน ไปดูกันว่าเป็นยังไง

Lifestyle Blogger คือ การเขียนเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิต เช่น การทำงาน การกิน การพักผ่อน การท่องเที่ยว การวางแผนการเงิน การอ่านหนังสือ การดูหนัง การฟังเพลง ฯลฯ

Lifestyle Blogger แบ่งแยกย่อยเฉพาะเจาะจงอีกมากมาย เช่น Active Lifestyle, Healthy Lifestyle, Bohemian Lifestyle, Solo Lifestyle, Vegan Lifestyle, Country Lifestyle, City Lifestyle ฯลฯ

ตัวอย่าง Lifestyle Blogger

https://www.nopadolstory.com เนื้อหาด้านการวัดผล การบริหารธุรกิจ การจัดการ หนังสือที่น่าสนใจ

http://yogawithlala24.blogspot.com เนื้อหาด้านโยคะ ท่องเที่ยว อาหาร การใช้ชีวิตในต่างแดน ฯลฯ

http://www.anattaland.com เนื้อหาด้านท่องเที่ยว อาหาร การใช้ชีวิตในออสเตรเลีย ฯลฯ

http://www.supermumth.com เนื้อหาด้านอาหาร การทำงาน การเลี้ยงดูลูก การใช้ชีวิตในออสเตรเลีย แม่บ้านเต็มเวลาในต่างแดน การลงทุน ฯลฯ

https://www.tellerholic-with-ple.com เนื้อหาด้านอาหาร เบเกอรี่ ท่องเที่ยว การใช้ชีวิตในออสเตรเลีย ฯลฯ

Lifestyle Blogger การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ตามใจชอบ กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของแต่ละคน และสร้างรายได้จากการเขียนเล่าเรื่องเหล่านี้จากหลากหลายช่องทาง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s