Buason : Business Storytelling การเขียนเล่าเรื่องของร้านขายผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายพื้นเมืองล้านนา

OmniBonga ค้นหาผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายพื้นเมือง พบเว็บไซต์ Buason มีข้อมูลที่เขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับผ้าฝ้ายทอมือน่าสนใจมาก

เขียนบทความเล่าเรื่อง ขั้นตอนการดูแลเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติคืออะไร วิธีการนุ่งผ้าซิ่น วิธีการวัดขนาดเสื้อผ้า

จะเห็นว่า ร้านขายเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าทอมือพื้นเมือง การเขียนบทความเล่าเรื่องเกี่ยวกับสินค้า มีความสำคัญสำหรับธุรกิจเช่นกัน ผู้คนค้นหาร้านใน search engine เจอร้านจากข้อมูลในบทความ

OmniBonga

กิจกรรม Online Workshop สอนการเขียนในยุคดิจิทัล
@สอนเขียนบล็อก Lifestyle Blogger Workshop
@สอนเขียนนิยาย Novel Writing Workshop
@สอนทำ eBook ในฐานะสำนักพิมพ์อิสระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s