Phakram : การเขียนบล็อกของร้านขายผ้าย้อมคราม

ผ้าย้อมครามสวยงามมีเสน่ห์ เป็นงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่น่าทึ่ง ผลงานที่ทรงคุณค่า จะยิ่งทรงคุณค่ามากขึ้นถ้ามี Content เผยแพร่ให้คนอื่นรับรู้ในวงกว้าง

Phakram ร้านขายผ้าย้อมครามที่เขียนบล็อกหรือบทความ นำเสนอเรื่องราวของผ้าย้อมครามไว้อย่างน่าสนใจ เช่น ต้นคราม สีธรรมชาติที่ใช้มานานมากกว่า 6,000 ปี วิธีการทอผ้าย้อมคราม เครื่องมือทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสกลนคร ฯลฯ

จะเห็นว่า การเขียนบล็อกหรือการเขียนบทความมีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจในออนไลน์ ผู้คนจะรู้จักสินค้า รับรู้คุณค่าของสินค้าจากการเขียนเล่าเรื่องราวของสินค้านั่นเอง

OmniBonga

Online Workshop สอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
@สอนเขียนบล็อก Lifestyle Blogger Workshop
@สอนเขียนนิยาย Novel Writing Workshop
@สอนทำ eBook ในฐานะสำนักพิมพ์อิสระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s