คำศัพท์ภาษาไทยที่สะกดด้วย ฏ ปตัก หลักการจำง่าย ๆ

ฏ ปตัก ตัวอักษรที่มักจำสับสน วันก่อนเห็นป้ายของหน่วยงานราชการ สะกดผิดจัง ๆ เป็นเรื่องที่หยิบยกมาคุยกับนักศึกษาบ่อย ๆ ฏ ปตัก ใช้ประกอบคำที่มาจากภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต ซึ่งจะปรากฏกลางคำหรือท้ายคำ หลักการจำง่าย ๆ ฏ ปตัก เป็นตัวสะกดอยู่แม่กด อยู่กลางคำหรือท้ายคำ

คำศัพท์ภาษาไทย ที่สะกดด้วย ฏ ปตัก เช่น กุฏิ โกฏิ นาฏศิลป์ ปฏิบัติ ปฏิเสธ ปฏิบัติ ปฏิกิริยา ปฏิบัติการ ปรากฏ ปรากฏการณ์ ปาฏิหาริย์ รังสฤษฏ์ สุพรรณบัฏ คิชฌกุฏ ซอยราชภัฏ ราชภัฏ

ปฏิพัทธ์ ปฏิพากย์ ปฏิพจน์ ปฏิรูป ปฏิสังขรณ์ ปฏิสันถาร ปฏิสัมภิทา ปฏิคม ลลาฏ วัฏจักร วัฏสงสาร ศลิษฎ์ ษัฏ ษัฏกะ นลาฏ นาฏกรรม ภูฏาน องค์รัฏฐาธิปัตย์ อฏวี อธิฏฐาน อังสกุฏ อิฏฐ อิษฏี อุกฤษฏ์ อุกฤษฏ์โทษ

จำง่าย ๆ ฏ ปตัก เป็นตัวสะกดแม่กด อยู่กลางคำหรือท้ายคำ ถ้าจำไม่ได้ หรือไม่แน่ใจว่าจะสะกดคำถูกหรือไม่ เปิดพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใช้ผ่านออนไลน์ได้ สะดวกมาก ใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือสบาย ๆ

เอกสารอ้างอิง

https://dictionary.orst.go.th/

https://www.thairath.co.th/content/510652

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s