สำนวนไทยในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ปี 2542

การใช้ภาษาไทยในแวดวงสื่อมวลชน มีสีสัน เร้าใจ น่าติดตาม ส่วนหนึ่งมาจากการใช้สำนวน ทำให้ลีลาการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดคมาคิด ความรู้สึก มีเอกลักษณ์ น่าสนใจ

รศ.ดร. สิริวรรณ นันทจันทูล อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนในระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา ภาษาไทยในสื่อมวลชน ได้ทำวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้สำนวนไทยในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เพื่อประกอบการเรียนการสอน : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พบการใช้สำนวนไทย ดังนี้

สำนวนคำคล้องจอง เช่น คอขาดบาดตาย จับได้ไล่ทัน ไว้เนื้อเชื่อใจ

สำนวนคำซ้ำ เช่น ถอนรากถอนโคน ร่วมมือร่วมใจ ไม่รู้ร้อนรู้หนาว

สำนวนพูดเปรียบเทียบ เช่น ไข่ในหิน มือระเบิด น้ำผึ้งหยดเดียว

สำนวน คำ กลุ่มคำ และประโยค เช่น ซื้อเสียง กวนเมือง ใจป้ำ

ความเข้าใจภาษาไทยในหนังสือพิมพ์ขึ้นอยู่กับ บริบทของภาษา การตีความ ความรู้ และประสบการณ์ ส่งผลให้การตีความหมายอาจจะคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากบริบทการใช้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s