คำศัพท์ภาษาไทยที่สะกดด้วย ฏ ปตัก หลักการจำง่าย ๆ

ฏ ปตัก ตัวอักษรที่มักจำสับสน วันก่อนเห็นป้ายของหน่วยงานราชการ สะกดผิดจัง ๆ เป็นเรื่องที่หยิบยกมาคุยกับนักศึกษาบ่อย ๆ ฏ ปตัก ใช้ประกอบคำที่มาจากภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต ซึ่งจะปรากฏกลางคำหรือท้ายคำ หลักการจำง่าย ๆ ฏ ปตัก เป็นตัวสะกดอยู่แม่กด อยู่กลางคำหรือท้ายคำ คำศัพท์ภาษาไทย ที่สะกดด้วย ฏ ปตัก เช่น กุฏิ โกฏิ นาฏศิลป์ ปฏิบัติ ปฏิเสธ ปฏิบัติ ปฏิกิริยา ปฏิบัติการ ปรากฏ ปรากฏการณ์ ปาฏิหาริย์ รังสฤษฏ์ สุพรรณบัฏ คิชฌกุฏ ซอยราชภัฏ ราชภัฏ ปฏิพัทธ์ ปฏิพากย์ ปฏิพจน์ ปฏิรูป ปฏิสังขรณ์ ปฏิสันถาร ปฏิสัมภิทา ปฏิคม ลลาฏ วัฏจักร วัฏสงสาร ศลิษฎ์ ษัฏ ษัฏกะ นลาฏ…

หลักการใช้ ฎ และ ฏ เทคนิคการจำง่าย ๆ

นักศึกษาถามในชั้นเรียนว่า มีเทคนิคการจำง่าย ๆ เกี่ยวกับการใช้ ฎ และ ฏ หรือไม่ เพราะสับสนเหลือเกิน คำว่าปรากฏ ใช้ ฎ ชฏา หรือใช้ ฏ ปฏัก เป็นตัวสะกด คิดว่าคนอื่น ๆ คงสับสนเช่นเดียวกัน จึงไปค้นหาข้อมูลมา และหาเทคนิคการจำง่าย ๆ การใช้ ฏ ปฎัก เป็นตัวสะกด จากการค้นหาข้อมูลการใช้ ฎ และ ฏ ในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2554 พบว่า ฏ ปฏัก ใช้เป็นตัวสะกดในคำที่อยู่ท้ายคำ เช่น ปรากฏ ปรากฏว่า ปรากฏการณ์ กบฏ  ปรากฏ [ปฺรากด] ก. สำแดงออกมาให้เห็น. (ส. ปฺรกฏ; ป. ปากฏ) ลูกคำของ “ปรากฏ” คือ  ปรากฏการณ์

คลังคำ ขุมทรัพย์นักเขียน

ถ้าคลังสินค้า คือ สถานที่เก็บสินค้าจำนวนมากของพ่อค้าวานิช พ่อค้าวานิชเก็บตุนสินค้าไว้เพื่อขายสินค้าทำกำไรแล้ว คลังคำ คือ สถานที่เก็บคำจำนวนมากของนักเขียน นักเขียนที่มีคลังคำจำนวนมากย่อมเรียงร้อยถ้อยคำได้กระชับ จับใจ เข้าใจง่าย พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับล่าสุด พ. ศ. 2554 เป็นแหล่งที่นักเขียนควรศึกษาและเก็บรวบรวมคำไว้ใช้ในคลังคำของตนเอง ซึ่งเราเข้าถึงพจนานุกรมไทย ฉบับออนไลน์ได้ และใช้งานพจนานุกรมไทยได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมากกกกก http://www.royin.go.th/dictionary/index.php การค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2554 วันก่อนสอนนักศึกษา เรื่อง การสื่อสารในองค์กร : การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ควรเลือกใช้คำศัพท์ในสื่อสารอย่างเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวัง คือ การสะกดคำ ยามที่ต้องสื่อสารด้วยการเขียนในโอกาสต่าง ๆ เช่น เขียนโน้ตสั้น ๆ เขียนรายงานการประชุม เขียนรายงานการทำงาน เขียนข่าวประชาสัมพันธ์งานขององค์กร ฯลฯ ถ้อยคำที่สื่อสารออกไป เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ถ้อยคำที่สละสลวยงดงาม ความหมายคำเป็นบวก สะกดคำถูกต้อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ถ้าถ้อยคำที่สื่อสารออกไปไม่สละสลวย ความหมายคำเป็นลบ สะกดคำผิด…